เกี่ยวกับ ศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน (CPRIA)

Center of Private Research and Innovation Accelerator (CPRIA)

ศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน

 เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารโรงพยาบาลให้ความสำคัญว่างานวิจัยทางคลินิกเป็นจุดเด่นหนึ่งของงานด้านการบริการสุขภาพ ทั้งทางการแพทย์และการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโรงพยาบาลระดับแนวหน้าทุกแห่งจึงจำเป็นต้องมีการทำงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโลที่มีความมุ่งมั่นที่จะจัดให้มีบริการและให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานทางคุณภาพระดับสากลบนพื้นฐานของหลักวิชาการ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นและเนื่องจากในปัจจุบันความต้องการด้านมาตรฐานมีมากขึ้น  ดังนั้นจึงให้หน่วยงานต่างๆ ต้องพัฒนาโครงสร้างภายในและมาตรฐานของงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ และเป็นที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ

Vision วิสัยทัศน์

We are the accelerated body to create an outstanding G5 research and innovation ecosystems for a wide variety across community and national arenas

เป็นผู้นำด้านวิจัยและนวัตกรรมในระดับโรงพยาบาลเครือพญาไท – เปาโล และเครือ BDMS

Mission พันธกิจ

 1. Accelerate the advancement of research to the promotion of health, improvement of care, quality of life and Research Ethic Committee for Phyathai Paolo groupช่วยและดำเนินการวิจัย/นวัตกรรมตามมาตรฐานสากล โดยเน้นหลักความปลอดภัยและการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์
 2. Assist health care investigators เป็นศูนย์การเรียนรู้ / ฝึกอบรม และพัฒนาระบบคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม
 3. Connect healthcare innovators with healthcare providers, and customers according to public concern ประสานงานระหว่างนักวิจัย แหล่งทุน และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

Strategies

 1. Establish and Support the G5 research community
  – Researcher bank
  – Establish research ecosystem ; research question, resource funding, research clinic, publication
 2. Promote international level of strategic research
  – Develop technology platforms
  – Well establish IRB
 3. Increase public visibility
  – MOU
  – Institute collaboration
  – Social service

วัตถุประสงค์

 1. เกื้อหนุนให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพของงานวิจัยและนวัตกรรมในเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล
 2. เป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัย/นวัตกรรม และแหล่งทุน สำหรับการทำวิจัยและนวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน ในการลดขั้นตอนการติดต่อระหว่าง  นักวิจัยและแหล่งทุน ทำให้งานวิจัยดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเสร็จทันเวลา
 3. เป็นหน่วยงานสนับสนุนนักวิจัยและนวัตกรรมในการทำวิจัยทางคลินิกโดยเป็นที่ปรึกษางานวิจัย สามารถทำงานวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 4. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ภายนอก
 5. สนับสนุนการใช้องค์ความรู้ทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพทางการรักษาของโรงพยาบาลในเครือพญาไท – เปาโล
 6. สนับสนุนด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ให้แก่ชุมชนและสังคม