แบบฟอร์ม CPRIA

CPRIA-FM-001 แบบคำขอรับคำปรึกษาการวิจัยและการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของศูนย์วิจัยฯ

CPRIA-FM-002 แบบเสนอโครงการวิจัย_ฉบับภาษาไทย

CPRIA-FM-003 Research Proposal_English Version

CPRIA-FM-004 หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการทำโครงการวิจัย

CPRIA-FM-005 แบบฟอร์มขอขยายเวลาการทำโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

CPRIA-FM-007 แบบเสนอโครงการวิจัย_ฉบับย่อ

CPRIA-FM-009 แบบฟอร์มขอขยายเพิ่มงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

แบบฟอร์ม IRB

IRB-FM-001 รายการเอกสารเพื่อขอรับพิจารณางานวิจัยในมนุษย์

IRB-FM-002 แบบขอรับพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์_ฉบับภาษาไทย

IRB-FM-003 IRB Submission Form_English Version

IRB-FM-004 เอกสารชี้แจงข้อมูล-คำแนะนำแก่ผุ้ร่วมการวิจัย

IRB-FM-005 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

IRB-FM-006 Inform Consent Form_English Version

IRB-FM-007 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้ปกครอง และผู้อยู่ในปกครอง

IRB-FM-008 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์