การให้บริการของศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน

ศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชนให้บริการแก่บุคลากรและหน่วยงาน ในเครือโรงพยาบาลพญาไท – เปาโล