IRB-FM

IRB-SP-001-2021 —> คู่มือ SOP Phyathai-Paolo Hospital IRB (Version 1)

IRB-FM-001-2021 —> รายการเอกสารเพื่อขอรับพิจารณางานวิจัยในมนุษย์

IRB-FM-002-2021 —> แบบขอรับพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ (ฉบับภาษาไทย)

IRB-FM-003-2021 —> IRB Submission Form (English Version)

IRB-FM-004-2021 —> เอกสารชี้แจงข้อมูล-คำแนะนำแก่ผู้ร่วมการวิจัย

IRB-FM-005-2021 —> หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

IRB-FM-006-2021 —> Inform Consent Form (English Version)

IRB-FM-007-2021 —> หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้ปกครอง และผู้อยู่ในปกครอง

IRB-FM-008-2021 —> บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

IRB-FM-009-2021 —> แบบรายงานความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ (Recovered)

IRB-FM-010-2021 —> แบบพิจารณาเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Recovered)

IRB-FM-015-2021 —> แบบฟอร์มขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย

February 17, 2021