IRB-FM

IRB-FM-001-2021 : รายการเอกสารเพื่อขอรับพิจารณางานวิจัยในมนุษย์

IRB-FM-002-2021 : แบบขอรับพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ (ฉบับภาษาไทย)

IRB-FM-003-2021 : IRB Submission Form (English Version)

IRB-FM-004-2021 : เอกสารชี้แจงข้อมูล-คำแนะนำแก่ผู้ร่วมการวิจัย

IRB-FM-005-2021 : หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

IRB-FM-006-2021 : Inform Consent Form (English Version)

IRB-FM-007-2021 : หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้ปกครอง และผู้อยู่ในปกครอง

IRB-FM-008-2021 : บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

IRB-FM-009-2021 : แบบรายงานความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ (Recovered)

IRB-FM-010-2021 : แบบพิจารณาเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Recovered)

IRB-FM-015-2021 : แบบฟอร์มขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย

IRB-SP-001-2021 : คู่มือ SOP Phyathai-Paolo Hospital IRB (Version1)

January 4, 2021