หน่วยงานวิจัยที่น่าสนใจ

หน่วยงานวิจัยที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
– สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
– ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
– คลังข้อมูลงานวิจัยไทย

สถาบันวิจัยภายในประเทศ

– สถาบันวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
– ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงของโลก ในประเทศไทย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
– สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
– ศูนย์วิจัยและบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
– สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
– สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
– ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏธนบุรี 
– สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏพระนคร 
– สถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย – The Thailand Research Fund 
– ศูนย์ข้อมูลด้านการวิเคราะห์ต้นทุนบริการสาธารณสุข โครงการเมธีวิจัยอาวุโส – SRS Conting    Information Centre
– สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
– สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)
– สถาบันวิจัยพลังงาน (พลังงาน, การอนุรักษ์พลังงาน, การประหยัดพลังงาน, วิจัย, สถาบัน)
– Austrian-Thai Center for Computer-Assisted Chemical Education and Research (ATC) 
– Thailand Development Research Institute
– สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)
– Asian Aquatic Resources
– Aquaculture and Aquatic Resources Management AARM
– ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยี (มหิดล)