Research Committee Form

ฉบับภาษาไทย

CPRIA-FM-001-2021 —> แบบคำขอรับคำปรึกษาการวิจัยและการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของศูนย์วิจัยฯ

CPRIA-FM-002-2021 —> แบบเสนอโครงการวิจัย

CPRIA-FM-004-2021 —> หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการทำโครงการวิจัย

CPRIA-FM-005-2021 —> แบบฟอร์มขอขยายเวลาการทำโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

CPRIA-FM-006-2021 —> แบบพิจารณาและนำเสนอโครงร่างการวิจัย

CPRIA-FM-007-2021 —> แบบเสนอโครงการวิจัย (ฉบับย่อ)

CPRIA-FM-008-2021 —> หนังสือแสดงเจตนารักษาความลับ (Non-Disclosure Agreement NDA)

CPRIA-FM-009-2021 —> แบบฟอร์มขอขยายเพิ่มงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

CPRIA-FM-010-2021 —> แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย (Recovered)

CPRIA-FM-011-2021 —> แบบเสนอโครงการวิจัยขอทุน

CPRIA-FM-012-2021 —> แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

CPRIA-FM-013-2020 —> แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Research Report

 

ฉบับภาษาอังกฤษ (English Version)

CPRIA-FM-003-2021 —> Research Proposal