การให้บริการของศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน

ศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน ให้บริการแก่บุคลากรและหน่วยงาน ในเครือโรงพยาบาลพญาไท – เปาโล

ให้บริการหลัก คือ

  • การศึกษาความเป็นไปได้ในงานวิจัย (Feasibility Study) ติดต่อนักวิจัยที่เป็นบุคลากรของหน่วยงาน ให้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและทีมวิจัย
  • เตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลของงานวิจัย
  • ประสานงานกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
  • การจัดหาผู้ช่วยวิจัยทุกระดับ ทั้งพยาบาลวิจัย เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้ประสานงานโครงการวิจัยที่เป็นโครงการวิจัยร่วมหลายสถาบัน (Multicenter study)
  • ฝึกอบรมบุคลากรวิจัยให้มีความรู้และทักษะด้านการวิจัยทางคลินิก ตามมาตรฐานคุณภาพที่ดีของการวิจัยทางคลินิก (Good Clinical Research Practice, GCP)
  • ฝึกอบรมบุคลากรวิจัย
  • ประสานงานเรื่องทุนวิจัยได้แก่

ทุนวิจัยภายในโรงพยาบาล
– ทุนพัฒนาการวิจัย
– ทุนพัฒนาบุคลากร

ทุนวิจัยภายนอกโรงพยาบาล
– ทุนวิจัยภายในประเทศ – ภายนอกประเทศ

ทุนวิจัยเชิงพาณิชย์
–   ทุนวิจัยเชิงพาณิชย์

การตีพิมพ์
–    ทุนตีพิมพ์งานวิจัย
–    รางวัลตีพิมพ์งานวิจัย

  • การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัยและงานวิจัยของโรงพยาบาล
February 27, 2016