CPRIA CAFE

CPRIA พร้อมให้คำปรึกษาการทำโครงการวิจัย แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนนัดหมายตามรายละเอียดดังนี้

กดลงทะเบียนนัดหมายตามหัวข้อที่สนใจ

ลงทะเบียนปรึกษาด้านงานวิจัย : Research Menu
ลงทะเบียนปรึกษาด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ : Innovation Menu
ลงทะเบียนปรึกษาด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล : Data Menu