Institutional Review Board Committee (IRB) Form

ฉบับภาษาไทย 

**ส่งเอกสารแบบฟอร์มเป็นไฟล์ Word เท่านั้น ยกเว้น หลักฐานการอบรมและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย**

รายการเอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์
PF 02_1 เอกสารรักษาความลับ
PF 07_1 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างงานวิจัย Protocol Amendment Form
PF 09_1 แบบขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ (ฉบับภาษาไทย)
PF 09_3 แบบประวัติผู้วิจัย
PF 10_1 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
PF 10_2 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
PF 10_4 เอกสารข้อมูลสำหรับอาสาสมัครโครงการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี
PF 10_5 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้ปกครอง และผู้ที่อยู่ในปกครอง
PF 13 แบบรายงานความก้าวหน้า
PF 15_1 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย
PF 15_2 แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์
PF 28_2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการทำโครงการวิจัย