ศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน

เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยทางการแพทย์และทางการพยาบาลและการวิจัยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อผลประโยชน์ทางด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการเป็นหลัก ศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน ให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคลากรในเครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล

February 17, 2016