เป็นหน่วยงานย่อยที่สังกัดศูนย์วิจัยทางคลินิกและพัฒนาระบบวิชาการ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางคลินิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยทางการแพทย์และทางการพยาบาลและการวิจัยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อผลประโยชน์ทางด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการเป็นหลัก ศูนย์วิจัยทางคลินิกพญาไท2ให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางคลินิกให้แก่บุคลากรทั้งหน่วยงานภายในโรงพยาบาลพญาไท2และโรงพยาบาลในเครือพญาไท–เปาโล คือแพทย์ พยาบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกสายงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานสนับสนุนทางการแพทย์

February 17, 2016